മൊബൈല്‍ ബാങ്കിംഗ് CSCSONLINE | Members can remit the amount to the society through online by clicking “Remittance” menu in the website

The Central Services Co-operative Society Ltd.

No. E-223

About Us

Central Services Co-operative Society E223 was registered on 17th February 1966. The objective was to meet the urgent financial needs of Central Government employees. The Co-operative was formed under the leadership of Sri KN Nair of PIB and Sri AS Shenoy of MPEDA. The unique feature of CSCS is that any employee of any central govt office in Cochin can become a member of this society and avail loans.

At present members can avail the following loan types: Ordinary loan, Consumer loan, Emergency loan, Housing loan, Gold loan, Consumer credit, School opening loan and vehicle loan.

LIC യുമായി സഹകരിച്ച് സംഘം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള Loan Insuarance-ഇൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ വാർഷിക പ്രീമിയം തുകയായ 2800/- രൂപ 15-11-2019നു മുൻപായി സംഘത്തിൽ അടച്ച് പോളിസി പുതുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

സംഘത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയി പണമടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിലെ ”Remittance" ടാബിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്ത്  നേരിട്ട് പണമടക്കാവുന്നതാണു.

President's Message

Dear friends,

Our society has completed 50 years of excellent service to the Central Government and Shipyard employees and has attained the status of Class I Super grade society. The wholehearted support and co operation given by all of you has contributed much to this achievement. I request your continued support in all our future activities also so that the society can conquer greater heights by overcoming all obstacles through providing better service to the members.

Gallery