സെൻട്രൽ സർവ്വീസസ് കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയിൽ സ്‌കൂൾ ഓപ്പണിങ് ലോൺ 
30000 രൂപ എന്നത് 40000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 4 ശതമാനം എന്നത് 2  ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
 

Address

The Central Services Co-operative Society Ltd. No. E-223

Manikkath Road, Ravipuram, Cochin – 682016

Tele:0484-2356393,2357354

Fax : 2357500

E-mail : [email protected]