സെൻട്രൽ സർവ്വീസസ് കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയിൽ സ്‌കൂൾ ഓപ്പണിങ് ലോൺ 
30000 രൂപ എന്നത് 40000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 4 ശതമാനം എന്നത് 2  ശതമാനമാക്കി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.